Sociale koopwoningen Guigoven

Op 7 oktober 2016, over deze onderwerpen: Sociale huisvesting

In Guigoven zijn momenteel 19 koopwoningen in opbouw en er zijn ook socialebouwkavels (bouwplaatsen) te koop. Mocht u geïnteresseerd zijn, bezorgen wij u hier graag de nodige informatie. Indien u nog specifieke vragen zou hebben, kan u altijd contact opnemen met de bouwheer, wiens coordinaten u onderaan deze pagina kan vinden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een woning of appartement moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

Bij de verkoop van sociale koopwoningen en sociale kavels wordt de kandidaat-koper als woonbehoeftig beschouwd als hij op de referentiedatum aan de volgende voorwaarden voldoet :

 • Hij heeft een inkomen van minimaal 9.039,00 Euro en maximaal :
  • 36.121,00 Euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
  • 39.728,00 Euro voor een alleenstaande persoon met een handicap als vermeld in artikel 1, eerste lid, 11°, c), die geen andere personen ten laste heeft;
  • 54.176,00 Euro verhoogd met 3.607,00 Euro per persoon ten laste voor anderen;
 • Hij of een van zijn gezinsleden heeft geen woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;
 • Hij of een van zijn gezinsleden is geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.

Plichten

U moet uw woning/appartement 20 jaar lang persoonlijk blijven bewonen. Indien de koper(s) deze verplichting niet nakomt (verhuurt of verkoopt) moet u een “niet-afgeschreven overheidsinvestering” (=boete) terugbetalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij.

Kosten

De prijs van een sociale koopwoning, appartement of kavel is afhankelijk van :

 • De ligging
 • De oppervlakte
 • De grootte van de woning

De gemiddelde kostprijs voor een halfopen woning met 3 slaapkamers bedraagt op dit moment ± 200.000,00 Euro. Voor een (duplex-)appartement met 2 slaapkamers bedraagt de gemiddelde verkoopprijs ± 180.000,00 Euro.

In deze kosten zijn inbegrepen : het grondperceel, de btw, de ontwerpers,… Niet inbegrepen zijn de aktekosten, deze bedragen ongeveer 5.000,00 Euro. De woningen en appartementen zijn woonklaar (inclusief verwarming, sanitaire toestellen, binnendeuren), uitgezonderd de vloertegels en de keuken.

Toewijzing

Wanneer een sociale koopwoning klaar is voor verkoop, wordt het goed toegewezen volgens chronologische volgorde van inschrijving.

Sinds 04.04.2009 bepaalt de Vlaamse regering (Besluit Vlaamse regering d.d. 6.02.2009) dat in uitvoering van de Vlaamse Wooncode er een voorrangsregeling geldt voor woonbehoeftige particuliere personen die beschikken over een voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

Een woonbehoeftige particulieren persoon die een woning of kavel wil aankopen, beschikt over een voldoende band met gemeente als hij op datum van toewijzing van de woning of kavel voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden :

 • Gedurende ten minste zes jaar onafgebroken gewoond hebben in de gemeente of in een aangrenzende gemeente, gelegen in het werkgebied van een sociale huisvestingsmaatschappij;
 • Werkzaamheden verrichten in de gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen;
 • Op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.

Inschrijving

Indien u overweegt een sociale woning, appartement of kavel aan te kopen, kan u zich inschrijven in een inschrijvingsregister. Dit inschrijvingsregister meldt uw volgnummer op de wachtlijst. Inschrijven kan op het kantoor van De Kleine Landeigendom. Om geldit in te schrijven moet u meebrengen:

 • 50,00 Euro inschrijvingsgeld (per register) te betalen via BANCONTACT
 • Uw meest recente aanslagbiljet

Gemiddelde wachttijd

De gemiddelde wachttijd voor de aankoop van een woning of appartement bedraagt op dit moment ongeveer 2 jaar.

Op de website www.kleinelandeigendom.be kan u een update van het aantal inschrijvingen per gemeente of deelgemeente vinden, zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent.

Lenen

De Kleine Landeigendom biedt sociale hypothecaire leningen aan via VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) zie ook www.vmsw.be.

Soorten leningen

Met de Vlaamse Woonlening willen we mensen die het nodige hebben, een duwtje in de rug geven om een eigen huis te kopen of te verbouwen. VMSW kan u een goedkope lening aanbieden voor:

 • Het aankopen van een sociale koopwoning (inclusief grond) en de afwerking van deze woning
 • Het aankopen van een private woning
 • Het behoud van uw woning
 • De renovatie, verbetering of aanpassing van uw woning
Voorwaarden

Indien u een sociale lening wenst te bekomen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden.

 • Leeftijd
  De aanvrager dient meerderjarig te zijn en in staat om zich contractueel te verbinden.
 • Eigendom
  De ontlener mag uiterlijk bij het ondertekenen van de leningsakte geen andere bouwgrond of woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben dan het goed waarvoor de lening is aangevraagd.
 • Voorwaarden verbonden aan de woning
  De lening kan maar worden toegestaan als de maximale verkoopwaarde van het te belenen goed niet hoger is dan onderstaande bedragen.
 • Inkomen
  Uw belastbaar inkomen (zowel het gezamenlijk als het afzonderlijk) moet schommelen tussen 10.198,00 Euro en 36.121,00 Euro voor een alleenstaande en 10.198,00 Euro en 54.176,00 Euro voor een gezin van minimum 2 personen. Het maximum voor een gezin wordt verhoogd met 3.607,00 Euro per persoon ten laste.

Aankoop, renovatie, verbetering of aankoop met verbetering van een woning of appartement : 204.200,00 Euro + 10.300,00 Euro (vanaf 3e persoon ten laste) + 10.300,00 Euro (eenmalig als er een kind < 6j is).

Idem in kernstad of Vlaamse Rand : 224.600,00 Euro + 11.300,00 Euro (vanaf 3e persoon ten laste) + 11.300,00 Euro (eenmalig als er een kind < 6j is).

 • Maandelijks netto-inkomen solvabiliteit
  Er mag geen wanverhouding ontstaan tussen het maandelijkse netto-inkomen en het maandelijks af te lossen bedrag. De ontlener moet solvabel zijn, wat wil zeggen dat op basis van het solvabiliteitsonderzoek blijkt dat de inkomsten hoog genoeg zijn om het betalen van de financiële lasten te voldoen aan de normale gezinsbehoeften. De solvabiliteit van de aanvrager wordt, indien nodig, door het risicocomité van de VMSW beoordeeld.
  De lening dient terugbetaald te zijn alvorens de oudste ontlener van 70 jaar heeft bereikt.
Verbintenis

Wanneer u een lening bij de VMSW afsluit, verbindt u zich ertoe op de woning waarop de lening betrekking heeft 20 jaar lang persoonlijk te bewonen. Het uitgangspunt is immers dat u woonbehoeftig bent wanneer u de lening aangaat. Precies daarom wordt de lening, met behulp van een zekere subsidie van de overheid, goedkoop aangeboden. Wanneer u de woning verlaat, hebt u dan ook de keuze om de lening meteen volledig af te lossen (waardoor alle contractuele verbintenissen verbroken zijn) of ze verder af te betalen tegen de referentierentevoet geldig bij het aangaan van de kredietopening, verhoogd met 2 procentpunten.

Rentevoet

De rentevoet van een lening bij VMSW wordt berekend volgens een vrij ingewikkelde formule, waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van de marktrentevoet, met uw inkomen en uw gezinstoestand, met het soort verrichting waarvoor u leent en met de ligging van de woning. Toch kan u uitgaan van volgende eenvoudige regels :

 • De rentevoet van een lening bij VMSW is lager dan de rentevoet van een gelijkaardige lening op de private markt
 • Hoe lager uw inkomen, hoe lager de rentevoet van uw lening
 • Leningen voor renovatieleningen zijn het goedkoopst
 • Momenteel schommelen de rentevoeten van leningen die bij VMSW worden aangegaan rond de 2%.
Hoeveel kan er geleend worden?

Bij de aankoop van een sociale koopwoning kan voorlopig 100% van de verkoopprijs van de woning (inclusief btw) en de grond (exclusief registratierechten) geleend worden.

Bij de aankoop met renovatie van een woning of appartement is het leningsbedrag afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Meer informatie

De bouwheer is De Kleine Landeigendom
Pliniuswal 1 bus 2, 3700 Tongeren
Tel : 012 23 68 68
e-mail : info [at] kleinelandeigendom.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is